POWERTURF

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest NNK sp. z o. o. 87-100 Toruń ul. Włocławska 167, NIP: 9562368738. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pisząc mailowo na adres: biuro@powerturf.pl lub listownie na adres :NNK sp. z o. o. , 87-100 Toruń ul. Włocławska 167

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu i w zakresie niezbędnym dla przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia oraz w celach marketingowych. W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, aktualizacji, przenoszenia, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia.

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do upływu okresu gwarancyjnego, lub do upływu okresu przydatności tych danych lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać.
Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom – w takim wypadku zostaną Państwo o tej okoliczności poinformowani, chyba, że przepisy zabraniają przekazania tej informacji.